Wednesday, April 12, 2006
تو اتاق بغل رئیس من و رئیس اون یکی ها دارن دعوا می کنن. تو تمام این مدت که به ناچار صداشونو میشنوم نشده که بیشتر از یک ثانیه هردو با هم حرف نزنن.
ادامه ماجرا...