Monday, December 12, 2005
در احادیث آمده است که بندگان گنهکار در آن جهان مورد کینه ی خداوند هستند و به اینترنت دسترسی ندارند؛ هرچقدر هم که زاری کنند، دریغ از یه dial up فیلتر شده ی کم سرعت...
ادامه ماجرا...