Friday, December 23, 2005
جامعه ی انسانی برای فرار از پوچی گریزناپذیر زندگی، شروع به ساختن مسایل و معنی دار کردن اونها کرد. از جمله ی اونها، سکسه. سکس یه ماجرا به پوچی و بی معنایی تمام چیزهای دیگه س، که با تلاش انسان ها تبدیل به یه مسئله ی واقعی شده که میشه بهش فکر کرد و حتا موفق به پیدا کردن جوابش نشد. مسخره س.
ادامه ماجرا...