Tuesday, December 06, 2005
روابط نزدیکی که با دخترها داشتم برام مثل خوندن فیزیک مدرن بوده.
ادامه ماجرا...