Tuesday, November 29, 2005
یه جور رخوت خاص وجود داره که درمانش فقط یه چیزه: بحث کردن.
ادامه ماجرا...