Monday, November 28, 2005
امروز به این نتیجه رسیدم که خیلی از مشکلات مردم به خاطر ضعف در ریاضیاته!
ادامه ماجرا...