Monday, September 12, 2005
من تو زندگیم به هرچی که خواستم رسیدم.
ها ها! شوخی کردم.
ادامه ماجرا...