Friday, January 14, 2005
این عکس رو دوستم امین رجایی تو پندار گذشته بود. عکس خوبیه؛ منم که دلم برای کوه یه ذره شده...


ادامه ماجرا...