Friday, January 07, 2005
مهمترین چیزی که برای تهیه ی پایان نامه لازمه، ماشین شخصیه.
ادامه ماجرا...