Friday, January 07, 2005
استاد راهنما، استاد مشاور و استاد راهنمای من همه میدونن که پایان نامم چیه و با همشون کلی در موردش حرف زدم و بحث کردیم. نمیدونم سر جلسه ی دفاع چی میخوان ازم بپرسن!
ادامه ماجرا...