Saturday, January 08, 2005
چهارشنبه 30 دی، ساعت 2 بعد از ظهر، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
دفاع منه!

در مورد اینکه چه اسمی روی پایان نامم بذارم هنوز تردید دارم، ولی موضوعش مقایسه ی توانایی های منطق های چند ارزشی و فازی با منطق کلاسیک دو ارزشیه، ایده ی کلی من هم اینه که برتری ندارن.
ادامه ماجرا...