Friday, December 17, 2004
تناقض هایی که در باورهای افراد وجود داره خیلی بیشتر از خود باورهاشون میتونه برای بقیه دردسرساز باشه.
ادامه ماجرا...