Sunday, December 05, 2004
من یه چیزی میخوام که هیچ جایی نیست، و این هیچ جا نبودن دقیقا معنای همون چیزه و معنای این خواستن، یعنی خواستن آنچه نیست، رضایت ندادن و حرکته.
ادامه ماجرا...