Tuesday, November 16, 2004
استادهایی که تو زمینه ی منطق های چند ارزشی کار کردن، به خصوص علوم کامپیوتریها، یه ویژگی مشترک تو این مدت بهشون اضافه شده... همشون اون دانشجو ایرانیه رو میشناسن!!
پ.ن. به این خاطر میشناسنش که برای همشون میل زده و ازشون سوال پرسیده، نه به خاطر...
ادامه ماجرا...