Monday, November 15, 2004
قبل از اینکه برای "آزادی"هایی که فکر میکنی آخوندا ازت گرفتن خودتو پاره پاره کنی به این فکر کن که چه آزادیهایی رو خودت از خودت گرفتی. اگر تونستی اونا رو درست کنی، اونوقت بیا نق بزن.
ادامه ماجرا...