Saturday, November 20, 2004
در احادیث آمده است که یکی از نشانه های کفر ورزان این است که بی دلیل هارد کامپیوترشان شروع به "دیتا ترنسفر" میکند، بدون اینکه دلیلی داشته باشد، و اینان بی نتیجه ویندوز عوض کنند، در حالی که عیب کار در جای دیگری باشد.
ادامه ماجرا...