Saturday, November 20, 2004
امروز یکی از مهمترین نامزدهای دریافت نشان مزخرف ترین روز ساله.
برنده ی هایی در طی مراسم باشکوهی در آغاز سال آینده تعیین و اعلام خواهد شد.
ادامه ماجرا...