Monday, November 15, 2004
چیزی که عصبانیت میکنه دین نیست، چیزیه که دین ازش آب میخوره.
(برای تو)
ادامه ماجرا...