Thursday, November 11, 2004
من برای تمام مردم دنیا حق نق زدن قایلم.
برای خودم هم حق نبودن در زمان نق زدن دیگران را ...
ادامه ماجرا...