Thursday, November 11, 2004
با خودش گفت "آهان، پس خودش هم از آهنگه خوشش نمیومد". این همون موقعی بود که صدای آهنگ قطع شد، چون من یک دونه فایل اون آهنگ رو جایگزین کل آلبوم کرده بودم که تا چند ثانیه بعد چندین ده بار پشت سر هم گوش دادن اون آهنگ رو تجربه کنم.
ادامه ماجرا...