Thursday, November 11, 2004
مهمترین چیزایی که از دست میدی معمولا نه بودنشون مشخص میشه، نه نبودنشون...
اثر نبودنشون هم نقصیه که به گردن چیزهای دیگه انداخته میشه.
ادامه ماجرا...