Thursday, October 21, 2004
دیشب با اپیکتتوس نشسته بودیم پیک میزدیم و بحثای فلسفی میکردیم. گیلاسش که خالی شد یه کم توشو نگاه کرد، بعد برگشت بهم گفت "میدونی، شماها هم مثل من برده این؛ فرقش اینه که من میدونستم برده ام و همه هم منو برده میدونستن، در حالی که شماها نمیدونین برده این و بقیه هم انکار میکنن که برده این".
ادامه ماجرا...