Tuesday, October 19, 2004
پرنده هایی که به بچه هاشون پرواز کردن یاد میدن... یعنی همون چیزی که من هیچوقت ندیدم ولی تو کارتونا زیاد به خوردم دادنش... منو یاد مادر پدرایی میندازه که سلام کردن یاد بچه هاشون میدن.
ادامه ماجرا...