Friday, October 15, 2004
در افسانه ها آمده است که روزی آخر زمان فرا خواهد رسید. در این موقع، پرنده ها به اعماق اقیانوس ها فرو میروند و ماهیان به آسمان ها پرواز میکنند. درختان به خزندگانی آتشین تبدیل میشوند و خزندگان به تخته سنگ. خورشید خاموش میشه و در عوض چراغ قوه های آسمانی روشن میشن. زمین به دور ماه میگرده و هاله ی (دیکتش درسته؟) زحل میره دور مریخ و سایت دانشگاه صنعتی شریف یک شبانه روز متوالی بدون مشکل کار میکنه.
ادامه ماجرا...