Monday, October 04, 2004
گاهی برای اینکه بتونی از حدی جلوتر بری لازمه که قدم هایی هم به عقب برداری.
ادامه ماجرا...