Friday, October 01, 2004
حرف های تکراری در مورد مشکلات تکراری ای که هیچکس واقعا نخواسته حلشون کنه...
ادامه ماجرا...