Thursday, October 28, 2004
هروقت مدت زیادی با عدد و سمبل کار میکنم، احساس میکنم دلم برای آدمیزاد تنگ شده. وقتی از پشت میز بلند میشم و میرم بیرون یه قدمی بزنم... قدر عدد و سمبل رو میفهمم.
ادامه ماجرا...