Thursday, September 02, 2004
اپیکتتوس تو کتاب سارتر ازش خوند که "اگه یه فلج قهرمان دو نیست به این خاطره که خودش نمیخواد" و خیلی خوشش اومد، ولی بعد یه دفعه اخم کرد و گفت "آدم شکست خورده بهتر از آدم پیروزیه که نیازمند پیروزیشه".
ادامه ماجرا...