Thursday, September 09, 2004
وقتی سلیقه ی خودت رو فراموش کنی زندگی میشه انجام وظیفه.
وقتی سلیقه ی خودت رو بذاری کنار، هیچ چیز از یه حدی بهتر نمیشه.
ادامه ماجرا...