Friday, August 20, 2004
چند روزه اپیکتتوس مثل دیوانه ها نشسته پای کامپیوتر و Soldier of Fortune بازی میکنه، طوری که از خواب و خوراک افتاده. هرچی باهاش حرفای فلسفی میزنم مسخرم میکنه. بعد از کلی مباحثه توافق کردیم که روزی سه بار بین بازیاش وقفه بندازه و غذا بخوره.
ادامه ماجرا...