Tuesday, August 17, 2004
باران ببارد... برگ های زرد افتادن کنند... من قدم زدن کنم همی.
ادامه ماجرا...