Friday, August 13, 2004
امروز... همین امروز فرصتیه که داری از دست میدی.
ادامه ماجرا...