Friday, August 20, 2004
بستگی داره چقدر بخوای وحشی باشی. زندگی همونقدر بهت ارائه میکنه که از حلقومش بکشی بیرون. اگه یه بار میتونستی در دوران جوونیت پیری و دم مرگ بودنِ همراه با بی عملی ناگریز رو تجربه کنی، حتما زندگیتو زیر و رو میکردی. خوب، نمیتونی اون حالت رو تجربه کنی، حداقل تصورش کن.
ادامه ماجرا...