Tuesday, August 17, 2004
تا حالا تو ایده های فلسفی فیلسوفی رو به اندازه ی کواین به خودم نزدیک احساس نکردم. خیلی وقتا بوده که به نظرم اومده تمام نظرها در زمینه ای خاص اشتباهن و جواب در فلان چیزه. بعدا فهمیدم چنین ایده ای به نام کواین معروفه. چند ساعت پیش داشتم فکر میکردم که ایده ی مطلق نبودن منطق همراه با داخل آدم حساب نکردن منطق های آلترنتیو که در من وجود داره تا چه حد به جبهه گیری کواین نزدیکه.

بگذریم. اپیکتتوس هی داره غر میزنه که بلند شم، میخواد با یکی چت کنه.
ادامه ماجرا...