Sunday, August 08, 2004
دیروز یه رنگین کمان دیدم که به جای نیم دایره، نیم هشت ضلعی بود...
ادامه ماجرا...