Wednesday, August 04, 2004
اپیکتتوس یه ملا تو خیابون دید. گیر داد که باید برم باهاش حرف بزنم. اینا یه ساعتی با هم حرف زدن؛ وقتی اپی برگشت ازش پرسیدم نظرش چیه، گفت اول بگو از اینا چنتا دارین!
ادامه ماجرا...