Wednesday, August 04, 2004
هروقت به این نتیجه رسیدی که چیزا سر جای خودشون نیستن، به جای اینکه قیافه بگیری به این فکر کن که چجوری میتونی از این جابجایی ها استفاده کنی. اگه میبینی کسی جایگاه تو رو گرفته که شایستگیش به اندازه ی تو نبوده، به این فکر کن که چطوری میتونی جایگاهی رو بگیری که به شایستگی ای بیش از اونی که داری نیاز داشته باشه.
تعارف نداریم که، زندگیه...
ادامه ماجرا...