Sunday, August 01, 2004
تحول های زندگی من همیشه با جمع و جور کردن اتاقم شروع شدن.
ادامه ماجرا...