Friday, January 16, 2004
من دوست ندارم برای به دست آوردن چیزی تلاش کنم. من دوست دارم برای "دیدن" چیزهایی که خودشون رو بدون خساست ارائه کردن تلاش کنم. چیزهایی که همه به ندیدنشون عادت دارن.
ادامه ماجرا...