Saturday, December 20, 2003
زیاد شنیدم که میگن زندگی یعنی فهمیدن. ولی به نظر من زندگی یعنی کنار اومدن با فهمیده ها.
ادامه ماجرا...