Friday, March 07, 2003
زنده باد مرده باد بر زنده بادهایی که بر مرده بادها فرستاده میشود.
شاید هم کمی آبی تر.
ادامه ماجرا...