Tuesday, March 04, 2003
دیگه تو همین یکی دو هفته گالریها تعطیل میشن، و میره تا بعد از عید. من به عنوان یک شبهه آنارشیست با این چیزا مخالف نیستم، ولی اگه منصفانه برخورد کنیم این تعطیلیای طولانی یه کم ...
ادامه ماجرا...