Sunday, March 23, 2003
کلمه ی "سفسطه" فقط برای فرار کردن از بعضی مسایل پیچیده ساخته شده، و هیچ معنی دیگه ای نداره.
ادامه ماجرا...