Friday, March 14, 2003
شنیدین که میگن:
خنده کنان میرود روز جزا در بهشت هرکه کند به دنیا گریه برای حسین

این هسته ی مراسم عاشورا رو تشکیل میده. یعنی گذشته از اون قسمت غیرصادقانش، که افراد برای خوشگذرونی یا سرگرمی وارد هیئت ها میشن، 90% جنبه ی صادقانش همینه. یعنی سیستم مذهبی میخواد با حضور بیشتر مردم قدرت بگیره، پس چنین حکمی صادر میکنه، مردم هم دلشون میخواد خیلی راحت گناهانشون بخشیده بشه، پس چند روز در سال از این کارا میکنن.
ادامه ماجرا...